MẶT BẰNG TẦNG ĐIỂN HÌNH (TẦNG 4-18; 20-32)
(Vui lòng dịch chuyển con trỏ vào hình ảnh )

MẶT BẰNG TẦNG ĐIỂN HÌNH
(TẦNG 4-18; 20-32)

MẶT BẰNG MẪU CĂN HỘ

CĂN HỘ 1 PHÒNG NGỦ

CĂN HỘ 2 PHÒNG NGỦ

CĂN HỘ 3 PHÒNG NGỦ

Căn hộ R.06, 2 phòng ngủ, diện tích 77,76m2
Căn hộ O.08, 2 phòng ngủ, diện tích 77,76m2
Căn hộ R.07, 2 phòng ngủ, diện tích 76,77m2
Căn hộ O.07, 2 phòng ngủ, diện tích 76,78m2
Căn hộ R.08, 1 phòng ngủ, diện tích 53,43m2
Căn hộ R.09, 1 phòng ngủ, diện tích 53,43m2
Căn hộ R.01, 1 phòng ngủ, diện tích 53,43m2
Căn hộ R.04, 1 phòng ngủ, diện tích 53,43m2
Căn hộ R.03, 1 phòng ngủ, diện tích 53,43m2
Căn hộ R.02, 1 phòng ngủ, diện tích 53,43m2
Căn hộ O.11, 1 phòng ngủ, diện tích 53,43m2
Căn hộ O.12, 1 phòng ngủ, diện tích 53,43m2
Căn hộ O.12A, 1 phòng ngủ, diện tích 53,02m2
Căn hộ O.10, 1 phòng ngủ, diện tích 53,43m2
Căn hộ O.01, 1 phòng ngủ, diện tích 53,79m2
Căn hộ O.02, 1 phòng ngủ, diện tích 53,43m2
Căn hộ O.05, 1 phòng ngủ, diện tích 53,43m2
Căn hộ O.06, 1 phòng ngủ, diện tích 53,43m2
Căn hộ S.10, 1 phòng ngủ, diện tích 53,43m2
Căn hộ S.11, 1 phòng ngủ, diện tích 53,43m2
Căn hộ S.12, 1 phòng ngủ, diện tích 53,50m2
Căn hộ S.07, 1 phòng ngủ, diện tích 53,43m2
Căn hộ S.06, 1 phòng ngủ, diện tích 53,43m2
Căn hộ S.05, 1 phòng ngủ, diện tích 53,43m2
Căn hộ S.04, 1 phòng ngủ, diện tích 54,26m2
Căn hộ S.01, 1 phòng ngủ, diện tích 54,26m2
Căn hộ S.03, 1 phòng ngủ, diện tích 53,43m2
Căn hộ S.02, 1 phòng ngủ, diện tích 53,43m2
Căn hộ T.02, 1 phòng ngủ, diện tích 53,43m2
Căn hộ T.03, 1 phòng ngủ, diện tích 53,43m2
Căn hộ T.04, 1 phòng ngủ, diện tích 54,26m2
Căn hộ T.01, 1 phòng ngủ, diện tích 54,26m2
Căn hộ T.05, 1 phòng ngủ, diện tích 53,43m2
Căn hộ T.06, 1 phòng ngủ, diện tích 53,43m2
Căn hộ T.07, 1 phòng ngủ, diện tích 53,43m2
Căn hộ T.12, 1 phòng ngủ, diện tích 53,50m2
Căn hộ T.11, 1 phòng ngủ, diện tích 53,43m2
Căn hộ T.10, 1 phòng ngủ, diện tích 53,43m2
Căn hộ R.12A, 1 phòng ngủ, diện tích 53,80m2
Căn hộ R.12, 1 phòng ngủ, diện tích 53,43m2
Căn hộ R.10, 3 phòng ngủ, diện tích 94,04m2
Căn hộ R.11, 3 phòng ngủ, diện tích 93,04m2
Căn hộ O.03, 3 phòng ngủ, diện tích 93,05m2
Căn hộ O.04, 3 phòng ngủ, diện tích 93,05m2
Căn hộ T.09, 3 phòng ngủ, diện tích 93,06m2
Căn hộ T.08, 3 phòng ngủ, diện tích 93,06m2
Căn hộ S.16, 3 phòng ngủ, diện tích 93,06m2
Căn hộ S.15, 3 phòng ngủ, diện tích 93,06m2
Căn hộ S.09, 2 phòng ngủ, diện tích 74,56m2
Căn hộ S.08, 2 phòng ngủ, diện tích 74,56m2
Căn hộ T.17, 2 phòng ngủ, diện tích 74,58m2
Căn hộ T.16, 2 phòng ngủ, diện tích 74,56m2
Căn hộ S.12A, 2 phòng ngủ, diện tích 75,37m2
Căn hộ S.14, 2 phòng ngủ, diện tích 75,37m2
Căn hộ T.14, 2 phòng ngủ, diện tích 75,37m2
Căn hộ T.12A, 2 phòng ngủ, diện tích 75,37m2
Căn hộ R.05, 2 phòng ngủ, diện tích 76,50m2
Căn hộ O.09, 2 phòng ngủ, diện tích 75,80m2
Căn hộ T.18, 1 phòng ngủ, diện tích 52,80m2
Căn hộ T.15, 1 phòng ngủ, diện tích 56,44m2